Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1891 ze dne 15. 8. 2017


Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1891 ze dne 15. 8. 2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018.

V příloze č. 1 tohoto usnesení jsou uvedena Pravidla grantového řízení pro výše uvedené programy. Jejich součástí je charakteristika vyhlášených programů.

Program č. 1, tj. program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, si klade mimo jiné následující cíl: vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie, a to i v souladu s naplněním dílčího cíle A1.2 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP1).

Tento dílčí cíl KAP1 obsahuje kritérium „Odbor školství a mládeže MHMP vypíše grantové schéma pro školy na podporu vlastních projektových aktivit škol, jehož cílem je zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří povedou realizaci projektů mezinárodní spolupráce.“ a vztahuje se k intervenci A1 – Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Registrační číslo projektu KAP1: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.