Realizace projektu iKAP Praha


14. 02. 2018

Realizace projektu iKAP Praha

 

Projekt iKAP Praha - „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ (KPR Praha)

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972

Program: ESIF – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Doba trvání projektu: 36 měsíců (2018-2021)

Rozpočet projektu: CZK 261 379 094,06

Projektový manažer: Ing. David Janata, MBA. Mail: janata@hkp.cz

Cílem projektu iKAP Praha je implementace aktivit Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (tzv. KAP 1). Příjemcem projektu je Hlavní město Praha, zastoupené Odborem školství, mládeže a sportu MHMP, partnerem projektu je Hospodářská komora hl. m. Prahy. Toto partnerství navazuje na předchozí dlouhodobou spolupráci obou subjektů, jejímž příkladem je například realizace projektu Řemeslo žije!, zaměřeného na podporu technického vzdělávání v řemeslných oborech s výučním listem.

Realizace projektu iKAP Praha byla zahájena v červnu 2018. Do roku 2021 projekt přinese na podporu vzdělávání v Hlavním městě Praze finanční podporu přesahující 260 milionů korun, a to díky financování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zapojí se do něj široký okruh pražských škol od mateřských, přes základní, až po střední. Předpokladem je, že jednotlivých projektových akcí se postupně zúčastní více než 30 tisíc žáků.

V rámci realizace projektu budou v prostředí středních škol a v Domech dětí a mládeže na území Hlavního města Prahy umístěna tzv. Polytechnická hnízda.  Půjde o nově vybavené třídy, které budou moci využívat rovněž žáci a pedagogové základních škol. Ti tak budou moci postupně vracet polytechnickou výchovu do svého programu, aniž by složitě investovali do vybavení vlastních dílen a do zajištění dalšího odborně kvalifikovaného personálu. Vedle běžných dílen bude zaváděn ze strany zaměstnavatelů tolik žádaný program robotiky a mechatroniky.

Celkem 48 tříd pražských škol se změní v moderní Centra interaktivní výuky, které pomohou zavádět do pedagogické praxe moderní technologie a postupy. Tato centra výrazně podpoří vzájemnou spolupráci škol a jejich výstupy budou sloužit jako podklad pro práci jak přímo pedagogů také dalších škol, které moderní technologie postupně zařazují do svého vybavení.

Nový koncept PolyTechBusu pak přiveze řemeslo přímo k těm nejmenším. Skupina profesionálů bude realizovat akce, které pomocí her a soutěží zavedou děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol do světa vybraných technických profesí.

V rámci realizace projektu bude pokračovat i osvědčená soutěž Sollertia, kdy žáci nesoutěží mezi sebou, ale porovnávají své dovednosti přímo s odborníkem z praxe. V plánu je rozšíření této soutěže na celorepublikové i mezinárodní klání. Připraven je rovněž i koncept TOP Kempů, kdy budou žáci zdokonalovat své dovednosti přímo v prostředí podniků prostřednictvím práce s exkluzivními materiály, přístroji či postupy, ke kterým se ve školách běžně nedostanou.

V rámci realizace projektu bude vytvořena také tzv. Školská inkluzivní koncepce kraje a budou podporovány i aktivity na zvyšující matematickou a čtenářskou gramotnost ve školách na území Hlavního města Prahy.

Cíle projektu iKAP:

  • Implementace a praktická realizace záměrů Krajských akčních plánů v kapitole investice, resp. podpora oblasti vzdělávání a dovedností
  • Rovný přístup ke kvalitním programům předškolního rozvoje
  • Prevence předčasného ukončování školní docházky
  • Řada nástrojů, jejichž uvedením do praxe dojde v dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství

Klíčové aktivity:

  • Komplex aktivit profesního rozvoje pedagogických pracovníků pražských škol
  • Polytechnická výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SŠ a hledání cest k růstu atraktivity technického vzdělávání
  • Inkluzivní koncepce a efektivní opatření inkluze, včetně aktivit posilování čtenářské a matematické gramotnosti
  • Síťování škol napříč stupni vzdělávání a podpora prostředí pro přenos dobré praxe škol, podniků a dalších aktérů vzdělávání

Nové pojmy a klíčové nástroje rozvoje polytechnického vzdělávání Prahy:

Polytechnická hnízda

Nová koncepce polytechnické výchovy vytvořením „dílen“ reaguje na skutečnost, že základní školy nejsou v současnosti materiálně ani personálně vybaveny k zavedení technických předmětů zpět do výuky.

PolyTechBus

Aktivita pro ty školy, které z technických aj. důvodů, nemohou realizovat či využívat Polytechnická hnízda. Dodávkové auto (minibus), vybavené pro práce polytechnické výchovy, „přiveze“ spolu s mistry řemeslo přímo do škol.

Centrum interaktivní výuky

Vybudování „Centra“ znalostí a kompetencí, které pražským pedagogům umožní realizovat vyučovací hodiny polytechnické výchovy za využití technického vybavení multimediálních tříd.

TOP Kempy

Tato aktivita si klade za cíl podpořit realizační opatření, která pomohou zvýšit intenzitu vzájemné spolupráce škol a trhu práce. Škola ve Firmě nebo Dílně mistra či na odborném, univerzitním pracovišti a vzájemná spolupráce na pracovním úkolu, je originální pražský koncept a specifická výuková jednotka nejen pro žáky, ale i pedagogy středních škol.