Na Didacta 2018 jsme vyrazili inspirovat se novinkami pro naše PH


V únoru jsme s řediteli škol vyrazili do Hannoveru na největší evropskou výstavu vzdělávacích pomůcek, vybavení a učebnic pro všechny stupně vzdělávání. S ohledem na hospodářské postavení Německa v Evropě, jsme očekávali, že dominantní část výstavy bude zaměřena na směrování vzdělávání k podpoře Průmyslu 4.0., v čemž jsme nebyli zklamáni.

Tak jak se již stalo na našich inspirativních cestách zvykem i pro tuto cestu jsme našim ředitelům kromě návštěvy výstavy zajistili také možnost poznat zajímavou školu, tentokrát se jednalo o speciální školu v Postupimi, největší v Braniborsku.

Pracovní cesta byla realizována v rámci plnění aktivit projektu č. CZ.023.68/0.0/0.0/15_002/0000289 Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Realizace aktivity má přímou vazbu na naplnění dílčího cíle (opatření) A1.2.

Cestu realizoval RT KAP vzdělávání v Praze pro ředitele budoucích Center interaktivní výuky a průvodci byli Filip Kuchař a Vojtěch Urban. K nim se připojili zástupci vedení škol: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské z Prahy 9, ZŠ pro zrakově postižené z Prahy 2, VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky z Prahy 9, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené z Prahy 5, ZUŠ Bajkalské 11 a ZUŠ Hostivař z Prahy 10.

Dne 20. února se výprava autobusem přesunula do Postupimi, kdy po ubytování byl naplánován koordinační workshop. V jeho rámci došlo jednak k seznámení jednotlivých účastníků a představení organizací, které zastupují. Po seznámení se s finální podobou programu této inspirativní cesty následně každý účastník prezentoval svá očekávání a cíle, které bude sledovat pro svoji vzdělávací oblast, které se jejich organizace věnuje a zástupci MHMP nastínili všechny cíle, které budou sledovány s ohledem na realizaci projektů KAP a I-KAP. Na závěr pak byl sestaven časový a orientační harmonogram pro návštěvu ve škole i na veletrhu Didacta 2018.

21. února byla inspirativní cesta zahájena návštěvou školou Oberlinschule Potsdam, která poskytuje žákům se speciálními potřebami základní a střední vzdělávání. Vedení školy pro účastníky připravilo podrobnou prezentaci, kde byla účastníkům představena nejen samotná škola, ale současně systém inkluzivního přístupu v německém státu Braniborsko. Po prezentaci následovala diskuze. V rámci nastavení inkluzivního prostředí jsou speciální školy převáděny na soukromé provozovatele, kdy ale celý provoz i nadále finančně zajištuje stát. Jednou z podmínek pro provozovatele pak je, že školní docházka musí být pro žáky zdarma. Navštívená Oberlinschule je největší speciální a praktickou školu v Braniborsku a sídlí v jednom objektu i se zdravotnickým zařízením. Výuka zde probíhá v maximálním počtu osmi žáků ve věku 6 – 18 let. Škola poskytuje vzdělání 302 žákům s různými zdravotními vadami a postiženími: zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, autismem, neslyšící, nevidomí, či s poruchami chování. Mnoho studentů potřebuje lékařskou péči a terapii. Pro tento účel jsou k dispozici pediatři, zdravotní sestry, a terapeuti několika zaměření. Tím je zajištěna výuka i pro žáky, kteří se dříve museli vzdělávat pouze v nemocnici nebo doma vzhledem k závažnosti jejich onemocnění nebo zdravotního postižení. Výuka ve škole probíhá dle standartních osnov, které se upravují v případě nutnosti individuálně. Žáci s mentálním postižením jsou hodnoceni slovně. Na prvním stupni jsou všichni žáci vyučováni pohromadě (s výjimkou nevidomých a neslyšících), ve druhém stupni dochází k rozdělení a začátku odborného vzdělávání, které probíhá od 5. do 10. třídy. V rámci odborného vzdělávání jsou žáci 2x do roka posíláni na tří týdenní praxi např. ve specializovaných dílnách.

V rámci prohlídky Oberlinschule byly provedeny hospitace ve třídách s různými zaměřeními a v odlišných věkových kohortách. Během hospitací byla věnována pozornost tomu, jak jsou učiteli při vyučování efektivně využívány interaktivní technologie. Pro snadnější komunikaci zejména s žáky s mentálním postižením využívá elektronické komunikátory. V rámci zobrazovací techniky se jednalo zejména o interaktivní tabule, které byly propojeny s osobními IT zařízeními žáků, které jsou různorodé dle potřeb žáků. Současně bylo možné se seznámit i s fungováním GDPR v praxi, kdy kvůli přísným bezpečnostním pravidlům zabraňujícím úniku informací (nejen z důvodu utajení diagnóz žáků) je ve škole pouze jedna třída s připojením Wi-Fi. Tato třída je zároveň vybavena tablety iPad.   

Hospitace byly prováděny po malých skupinkách tak, aby nebyla zásadně narušena výuka a také proto, aby se účastníci cesty mohli do výuky zapojit.

Po skončení návštěvy školy se pak v odpoledních hodinách účastníci přesunuli autobusem z Postupimi do Hannoveru.

22. února proběhla celodenní společná prohlídka veletrhu Didacta 2018, která je největším evropským veletrhem vzdělávacích pomůcek, vybavení a učebnic pro všechny stupně vzdělávání. Jedná se tak mimo jiné i o jedinečný síťový uzel pro celý sektor. Poskytuje ideální přehled o nejnovějších trendech a nabídkách v oblasti vzdělávání, odborné kvalifikace a socializace. Veletrh se dělil na čtyři zastřešující témata „Vzdělávání v raném dětství“, „Školy a Univerzity“, „Kariérní vzdělávání/kvalifikace“ a „DIDACTA DIGITAL“, kde největší důraz byl kladen na téma poslední. Veletrhu se účastnilo 840 vystavujících ve třech halách s předpokládanou účastí více než 73 000 návštěvníků.

Účastníci se nejprve zaměřili na vystavovatele v rámci tématu „Didacta Digital“, kde bylo mimo jiné možné čerpat inspirace pro centra interaktivní výuky. Vystavovatelé měli za cíl účastníkům ukázat, jak digitální technologie usnadňují studentům převzít kontrolu nad svým vzděláním. Toto je dle Didacta veletrhu klíčové v procesu přetváření a inovování rigidních vzdělávacích struktur. Vystavovatelé byli zaměřeni na propojení mezi pedagogikou a technologiemi. Didacta upozornila na fakt, že nové technologie nejsou zárukou lepší kvality vzdělávání. Vzdělávání v digitální sféře může být úspěšné pouze tehdy, pokud se tato technologie používá k podpoře vzdělávací strategie. Obsah a technologie musí vstoupit do symbiózy, aby vytvořily přidanou hodnotu pro vzdělávací procesy.

Druhým tématem, na který se účastníci zaměřili byly systémy a obsahy digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku žáků. Toto téma je pro nás důležité s ohledem na realizování inovativního projektu „Paralelního edukačního centra“, který Praha v současné době připravuje.

Následně se účastnici měli možnost i s dalšími zajímavými projekty, záměry a produkty podporující zkvalitňování vzdělávání. Šlo například o projekt vývoje grafických kalkulaček výrobce se samotnými učiteli. Takto vyvíjené kalkulačky se velmi zdárně využívají nejen v hodinách matematiky, ale ve všech předmětech kde probíhají vědecké experimenty, například ve fyzice, chemii a biologii. Za pomoci úprav kompatibility na digitálních ústřednách jsou kalkulátory schopny automaticky přijímat a rozpoznávat i další různé typy dat, která jsou přenášena ze snímačů, jako jsou např. změny teploty, vzdálenosti, apod. a mohou být posléze na kalkulačce zobrazena pomocí grafů. Schopnost takového propojení kalkulátoru dále s počítačem a projektorem umožňuje učitelům ukazovat žákům konkrétní postupy při výpočtech. Další zajímavou novinkou bylo tzv. interaktivní pero. Toto malé nahrávací a přehrávací zařízení ve tvaru pera je možné využít k vytváření vlastních vzdělávacích her. Slouží také jako pomůcka pro učení a čtení. Pero, které může zaznamenat čtyři hodiny obsahu, může být také použito s již už existující řadou výukových her a kvízů. Závěr prvního dne návštěvy na veletrhu Didacta účastníci věnovali individuálním návštěvám vystavovatelům podle jejich zájmu, odbornosti a potřeb jejich organizací.

23. února se druhý den na výstavišti Didacta 2018 účastníci zaměřili na produkty určené pro polytechnickou výuku v rámci realizace projektu „Polytechnických hnízd“ a produktů pro odborné vzdělávání žáků se zaměřením na podporu kompetencí pro Průmysl 4.0. a také celoživotní vzdělávání. V této oblasti bylo vidět, že Německo patří k předním průmyslovým státům a nabídka různých vzdělávacích produktů zde byla velmi pestrá a široká.

Odpoledne pak byla inspirativní cesta zakončena zpět návratem do Prahy.